Šioje svetainėje naudojami slapukai

Jūsų naršyklėje esančius duomenis arba slapukus naudojame siekdami pritaikyti mūsų svetainę jūsų individualiems poreikiams ir pagerinti naudojimosi ja patogumą, analizuoti svetainės veiklą, tokiu būdu padedant sustiprinti mūsų rinkodarą bei pardavimus, ir rodyti individualiems poreikiams pritaikytus skelbimus, pagrįstus informacija apie jūsų interesus (įskaitant jūsų veiklą mūsų svetainėje arba kitose svetainėse), ir jūsų buvimo vietą. Žemiau jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus, kad blokuotumėte kai kuriuos arba visus slapukus.

1. Paslauga automatiškai nerenka jokios informacijos, išskyrus slapukuose esančią informaciją.

2. Slapukų failai (vadinamieji slapukai) - tai IT duomenys, tiksliau - tekstiniai failai, kurie saugomi Paslaugos Naudotojo galiniame įrenginyje ir yra skirti naudotis Paslauga. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie gauti, pavadinimas, saugojimo galiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris.

3. Subjektas, kuris įrašo slapukus į Paslaugos Naudotojo galinį įrenginį ir gauna prieigą prie jų, yra Paslaugos teikėjas TZMO SA, kurio registruotos buveinės adresas: Żółkiewskiego 20/16, 87-100 Torunė.

4. Slapukai naudojami šiais tikslais:

a) Paslaugos turinio pritaikymui Naudotojo poreikiams ir svetainių naudojimo optimizavimui; visų pirma, šie failai leidžia atpažinti Paslaugos Naudotojo įrenginį ir tinkamai rodyti svetainę, pritaikytą individualiems poreikiams;

b) statistikos, padedančios suprasti, kaip Paslaugų Naudotojai naudojasi konkrečiomis interneto svetainėmis, rengimui, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;

5. Paslaugoje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: seanso slapukai ir nuolatiniai slapukai. Seanso slapukai - tai laikini failai, kurie saugomi Naudotojo galiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš svetainės arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. Nuolatiniai slapukai saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje tiek laiko, kiek nurodyta slapukų failų parametruose, arba tol, kol Naudotojas juos ištrina.

6. Teikiant Paslaugą naudojami šių tipų slapukai:

Vardas Domenas Tipas Trukmė
_fbp .tzmo.lt/lt_LT Advertisement 3 months
smvr .tzmo.lt/lt_LT Analytics 10 years
smuuid .tzmo.lt/lt_LT Analytics 10 years
_ga .tzmo.lt/lt_LT Analytics 2 years
_gid .tzmo.lt/lt_LT Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .tzmo.lt/lt_LT Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .tzmo.lt/lt_LT Analytics 1 minute
_smvs .tzmo.lt/lt_LT Analytics 1 day
_hjFirstSeen .tzmo.lt/lt_LT Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample tzmo.lt/lt_LT Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .tzmo.lt/lt_LT Analytics 30 minutes
symfony tzmo.lt/lt_LT Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .tzmo.lt/lt_LT Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .tzmo.lt/lt_LT Analytics 30 minutes

7. Daugeliu atvejų programinė įranga, naudojama svetainėms naršyti (interneto naršyklė), leidžia saugoti slapukus Naudotojo galiniame įrenginyje pagal numatymą. Paslaugos Naudotojai gali bet kada pakeisti slapukų nustatymus. Šiuos nustatymus visų pirma galima pakeisti taip, kad interneto naršyklės nustatymuose būtų blokuojamas automatinis slapukų tvarkymas arba informuojama apie kiekvieną jų išsiuntimą Paslaugos Naudotojo įrenginyje. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus rasite programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

8. Paslaugos Teikėjas informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimas gali turėti įtakos kai kurioms Paslaugos puslapiuose prieinamoms funkcijoms.

šaltinis: http://wszystkoociasteczkach.pl

Išsaugokite pasirinkimą Sutinku su visais

privatumo politika

 • Asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus, tarp jų ir pagal 2016 m.
  balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl
  fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
  judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
  reglamentas), toliau vadinamą BDAR.
 • Asmens duomenų valdytojas yra Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
  S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87–100 Torunė. Valdytojo partnerių, darbuotojų ar
  siekiančių įsidarbinti pas administratorių (pagal darbo ar kitokią sutartį) asmenų
  duomenųvaldytojais taip pat gali būti Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
  S.A. pavaldūs subjektai, priklausantys TZMO grupei. Šių subjektų sąrašą galima
  rasti interneto puslapyje www.tzmo-global.com/lt_LT/content/gdpr-7
 • Klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo ir dėl naudojimosi teise susipažinti su
  tvarkomais asmens duomenimis galima kreiptis į Asmens duomenų pareigūną el.
  paštu  iod@tzmo.com.pl .
 • Valdytojas tvarko asmens duomenis pagal:
  - BDAR 6 str. 1 d. a punktą – asmuo, kurio duomenys tvarkomi, sutiko su savo
  duomenų tvarkymu vienu ar keliais apibrėžtais tikslais – būtent, kad galima būtų
  susisiekti su asmeniu; pateikti jam (taip pat el. paštu) prekybinę ar kitokią
  informaciją arba gaminių pavyzdžius; organizuoti, vesti ir dokumentuoti renginius,
  konkursus, prezentacijas ir kitas rinkodaros akcijas;
  - BDAR 6 str. 1 d. b punktą – duomenys būtini vykdyti sutarčiai, kurios viena šalis yra
  asmuo, kurio duomenys tvarkomi, arba atlikti tokio asmens pageidaujamus
  veiksmus prieš sudarant sutartį – būtent, vykdant visus įsipareigojimus pagal
  administratoriaus sudarytas sutartis;
  -BDAR 6 str. 1 d. c punktą – duomenys būtini administratoriaus teisinėms
  prievolėms vykdyti – būtent, vykdyti administratoriaus prievoles pagal galiojančius
  teisės aktus, ypač mokestinės, darbo ir socialinės apsaugos teisės;
  - BDAR 6 str. 1 d. f punktą – duomenys būtini administratoriaus teisėtiems
  interesams užtikrinti – būtent, pretenzijoms pareikšti.
 • Asmens duomenų gavėjai yra duomenų valdytojo darbuotojai (dirbantys pagal
  darbo ar kitokią sutartį) arba įgaliotiniai. Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami
  viešosios valdžios institucijoms ir kitiems subjektams, kurie turi teisę to reikalauti
  pagal galiojančius teisės aktus.
 • Duomenų valdytojas neketina teikti asmens duomenų tretiesiems asmenims ir
  tarptautinėms organizacijoms.
 • Asmens duomenys saugomi pagal:
  - BDAR 6 str. 1 d. a punktą – kol bus pasiekti sutikime nurodyti tikslai;
  - BDAR 6 str. 1 d. b punktą – kol sutarties šalys įvykdys visus savo sutartinius
  įsipareigojimus ir pasibaigs visų iš sutarties kylančių pretenzijų pareiškimo terminai;
  -ADAS 6 str. 1 d. c punktą – kol duomenų valdytojas įvykdys savo teisines prievoles,
  t.y. prievolę saugoti dokumentus;
  - ADAS 6 str. 1 d. f punktą – kol bus įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslai, t. y.,
  patenkintos ar išnyks pretenzijos arba joms įsigalios senatis.
 • Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti iš duomenų valdytojo prieigos
  prie savo duomenų, o BDAR nustatytais atvejais ir juos taisyti, pašalinti ar apriboti
  jų tvarkymą; taip pat turi teisę perkelti savo asmens duomenis.
 • Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę pateikti skundą įstatymu numatytai
  asmens duomenų apsaugos ir priežiūros institucijai, jeigu mano, kad jo asmens
  duomenys tvarkomi pažeidžiant BDAR.
 • Jeigu asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. a punktą, tai toks asmuo
  turi teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, net jeigu jie
  tvarkomi nepažeidžiant įstatymų. Tai galima padaryti, pvz., išsiunčiant atšaukimą el.
  paštu  iod@tzmo.com.pl
 • Jeigu asmens duomenys tvarkomi pagal ADAS 6 str. 1 d. a punktą, tai jų pateikimas
  nėra įstatyminė ar sutartinė norma ir yra savanoriškas; tačiau jų nepateikus gali būti
  sunku ar neįmanoma siekti jų tvarkymo tikslų, būtent, gali nebūti ryšio su
  administratorium; nebus gauta prekybinė ar kitokia informacija ar gaminių
  pavyzdžiai; nebus galimybės dalyvauti renginiuose, konkursuose, prezentacijose ir
  kitose rinkodaros akcijose. Kitais atvejais teikti asmens duomenis gali būti privalu
  pagal įstatymą ar sutartį, jeigu tai numato teisės aktai ar sutarties sąlygos.
 • Administratoriui tvarkant duomenis nėra vykdomas automatizuotas sprendimų
  priėmimas, įskaitant profiliavimą.

prekės ženklo apimtis

zasieg.jpg

Mūsų gaminiai parduodami virš 60 rinkų: Europos Sąjungoje, Vidurio ir Rytų Europoje, Afrikoje ir Tolimuosiuose Rytuose.